Výukové hodiny realizované ve školním roce 2014/15

Výukové hodiny realizované ve školním roce 2013/14

Ztracená ruka - povídka s otevřeným koncem

Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Jarmila Čeperová

Pískovcové sochy a další umělecká díla jsou v prostředí měst velmi často poškozovány a musí být nákladně restaurovány.
Výukový scénář: Flipped Classroom
Využité aplikace iPadů:
Google disk- uložiště dokumentů a sdílení
Keynote – tvorba ppt prezentace
Poznámky- zápis informací
Bublle – animace fotek
Fotoaparát a video
Aplle TV
Flexibooks – učebnice nakl.Fraus – Přírodopis 9, Chemie 8
Téma: Usazené (sedimentární ) horniny ( Bi), anorganické sloučeniny (Ch)
Cíl: Poznat vznik a vlastnosti usazených hornin
       Výuková hodina určena pro kvartu – biologie
       Mezipředmětové vztahy- Ch, D, Vv, Ov, Č
Očekávané vstupy:
        - žák vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede   opatření, kterými jim lze předcházet
         -  žák charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny
         -  žák zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě
Činnosti spojené s úlohou podporující rozvoj čtenářské gramotnosti:
vyhledávání informací
vyvozování závěrů
interpretace

Před zahájením hodiny: vložení povídky v pdf na uložiště google disk

Průběh  první hodiny
Motivace : Povídka s otevřeným koncem – Ztracená ruka
                        přečíst si  povídku uloženou na google disku
Otázka : Proč soše, která v obci stála několik staletí, najednou upadla ruka a to bez cizího zavinění?
     Úloha 1. Jako správní detektivové musíte nejprve vyhledat v textu všechna fakta (indicie), která vám umožní zodpovědět otázku uvedenou v závěru. Vypište velmi stručně (nejlépe v bodech) vše, o čem se domníváte, že přispělo k poškození sochy.
Př. Socha byla vyrobena z pískovce
      Úloha 2. Nyní se zaměřte na všechna fakta, která jste vypsali v úloze 1 a napište velmi stručně, jak tato fakta souvisela s poškozením sochy.         
  Př. Pískovec je materiál s pórovitým povrchem, snadno se poškodí,
     Úloha 3. Místní zastupitelstvo se rozhodlo pro ochranu památek v obci. Uveďte alespoň jedno opatření k ochraně památek na území obce, které byste jako člen místního zastupitelstva navrhoval a prosazoval. Opatření zdůvodněte alespoň dvěma argumenty.
Opatření (stručný popis):
Argument 1:
Argument 2:
žáci pracují ve dvojicích, své poznatky zapisují do aplikace poznámky, pomocí apple TV promítneme  některé práce a odpovědi porovnáme
Závěr: práce s učebnicí biologie -flexibook na iPadu
           Zadání domácí přípravy na příští hodinu- úloha 4.-6., využití iPadů, chytrých telefonů, fotoaparátů 
Průběh 2.hodiny
Žáci pracují ve dvojicích, zpracování matriálů z domácí přípravy
       Úloha 4. Na Dukelském náměstí před školou je několik soch z pískovce. Vytvořte fotodokumentaci a video. Využitím aplikace Keynote vytvořte z  fotografií prezentaci.
      Úloha 5. Zjistěte  informace o historii těchto soch a informace o restaurování sochy sv.Trojice na náměstí.
     Úloha 6. Jaké jiné využití pískovce znáte v okolí našeho města?
Prostřednictvím apple TV promítneme některé práce, prezentace žáci uloží na google disk

Mezipředmětové vztahy:
Chemie –  výroba pískovce (z písku a nasyceného roztoku chloridu sodného), vlastnosti
                   pískovce- práce v laboratoři, video
Dějepis -  historické památky Hustopečí
Výtvarná výchova- výtvarné práce v terénu, Dukelské náměstí – pískovcové sochy

 

 

Postavíme dům

Poměr

Hodina motivační před tématem: poměr, přímá a nepřímá úměrnost – 7. ročník

Pomůcky: tablety, PC, Apple TV

Aplikace: Planner5d

Mezipředmětové vztahy: Fyzika, Rodinná výchova, Zeměpis a vůbec, co si kdo dosadí

Téma: Poměr – plán, nákres v poměru

Cíl: Vytvořit plán domu, ve kterém by se dalo žít s použitím objektů, které nabízí aplikace planner 5D

Hodina: (původně byla práce plánována na 1 hodinu, nakonec z toho byl celý týden před Vánocemi + většina přestávek při práci na skupinových a individuálních projektech)

Motivace: žáci již mají aplikaci nainstalovanou, prvních 5 minut strávíte registrací na webové prostředí, pro klasického sedmáka no problem. 

Následuje vysvětlení úkolu: postavte dům, tak aby byl funkční. Pro začátek začněte s přízemním rodinným domem pro 4 osoby.

Zbytek hodiny: sledujete pouze, jak se s daným úkolem popasovali, podle zásady, říkej co nejmíň z toho, na co můžou žáci přijít sami. Po dvaceti minutách se docela vyplatí rozdělit žáky do skupin podle toho, jak hluboce pronikli do ovládání aplikace, společně se spolehlivě podělí o poznatky. Planner 5d je návykový program, který odměňuje věrné, třeba za to, jestli je uživatel přihlášený každý den, získává další objekty a nástroje.

Závěr: pomocí apple TV promítnout několik prací, rozebrat možnosti ve velikosti domu, kontrolovat rozměry, jestli je navržený dům reálný, nebo má obývák 150m na délku

Další hodiny: nabízí se skupinové projekty – soutěž o nejlepší dům (rozuměj nejvychytanější, nejluxusnější)

Další rozšíření: 

Navrhni domy do různých klimatických pásem (zeměpis)

Při návrhu mysli na orientaci vůči světovým stranám (Z, Fy)

Navrhni dům s nejnižšími tepelnými ztrátami (fyzika)

Dům pro mladou rodinu (Rodinka + občanka)

Dům pro důchodce (Rodinka + občanka)

Vašek Fišer, ZŠ Komenského Trutnov

 

Když padají kroupy ….

V rámci projektu „Creative Classrooms“ vznikla vyučovací hodina fyziky, ve které se od začátku až do konce používají tablety s operačním systémem iOS a aplikace dostupné z ipad Store. Hodina byla vedena a připravována v rámci scénáře „Personalisation“.

Cílem hodiny je objasnění problematiky hybnosti a impulsu síly.

Výuková hodina fyziky je určena pro studenty středních škol.

Aplikace využívané během hodiny:

Dropbox – cloudové úložiště, sdílení souborů

DisplayNote – sdílení obrazovek a online spolupráce

MindMeister – brainstorming

Educreations Interactive Whiteboard  – tvorba video tutoriálů s využitím interaktivní tabule

Sock pupppets – tvorba komentovaných video tutoriálů

Beta.Socrative – online testování

 

Před zahájením hodiny ...

Před zahájením hodiny bylo v programech Educreations Interactive Whiteboard a Sock puppets  vytvořeno několik video tutoriálů, které budou studentům pomáhat při řešení fyzikální úlohy, která bude zadána v druhé polovině hodiny.

V programu Educreations Interactive Whiteboard bylo vytvořeno několik videotutoriálů zachycujících vyjadřování veličin ze vzorce např. vztah mezi silou a rychlostí, vztah mezi silou a hybností …

V programu Sock puppets bylo vytvořeno několik komentovaných nápověd.

 

Průběh hodiny:

  1. Fáze hodiny – motivační část

Hodina byla zahájena motivační částí, během které bylo studentů ukázáno několik fotografií automobilů poničených kroupami. Fotografie byly staženy z aplikace Dropbox a sdíleny se studenty prostřednictvím aplikace Display Note.

  1. Fáze hodiny - Brainstorming

Následně si studenti otevřeli aplikaci MindMeister a byla jim položena otázka: "Jak je možné, že kroupa, která má hmotnost několik desítek gramů, může způsobit tak velké škody?"

Nejčastějšími argumenty studentů v brainstormingu byly:  hmotnost, rychlost dopadu, kinetická energie, mechanická práce, tvrdost kroupy, tvrdost kapoty.

  1. Fáze hodiny – Vysvětlování – hybnost, impuls síly

V této části hodiny byla z aplikace Dropbox stažena výuková Power pointová prezentace na téma: Hybnost a impuls síly. Prostřednictvím aplikace DisplayNote byla tato prezentace sdílena a studenti odpovídali na teoretické otázky. Díky aplikaci DisplayNote si studenti mohli dělat do prezentace poznámky.

  1. Fáze hodiny – Řešení problémové úlohy

Studentům byla zadána problémová úloha:

Jako silou působí na kapotu automobilu kroupa padající z výšky 100 m a její hmotnost je 50 g. Doba nárazu kroupy do kapoty automobilu byla 10 ms?

K řešení problémové úlohy měli studenti k dispozici:

  • Power pointovou prezentaci s vlastními poznámkami
  • Video tutoriály zachycují vyjádření vztahů: mezi silou a rychlostí, vztahy mezi rychlostí a výškou … Video tutoriály byly vytvořeny v aplikaci Educreations Whiteboard .
  • Video tutoriály v podobě nápověd: uvědomí si jaký je rozdíl mezi dobou dopadu a dobou nárazu, upozorní studenty na převody jednotek, ….

Každý student si mohl sám vybrat jaký typ nebo zdali vůbec video tutoriál použije. Motivací pro studenty byla skutečnost, že správné řešení bude ohodnoceno známkou.

  1. Shrnutí znalostí

V této fázi se studenti měli přesvědčit, zdali problematiku hybnosti a impulsu síly pochopili. K tomuto účelu byla použita aplikace Beta.Socrative. Výsledky zkoušení jsou zároveň zpětnou vazbou pro učitele.

Výuka vedená prostřednictvím tabletů byla pro studenty zajímavá a studenti byli plně pohlceni prací během celé hodiny. Abychom se vyhnuli situacím, kdy studenti neumí ovládat aplikace nebo se pokoušejí dělat s tablety to, co nemají, věnovali jsme na začátku školního roku dvě hodiny tomu, aby se studenti naučili s tablety zacházet a poznali všechny jeho funkce.

A zde jsou fotky z naší hodiny ....

 

Our shopping

ZŠ Planá nad Lužnicí

Cílem naší práce v pěti vyučovacích hodinách v anglickém jazyce bylo vytvořit nákupní seznam a nakoupit potraviny pro danou příležitost. Práce se účastnili žáci čtvrtého ročníku.


V přípravné hodině se žáci seznámili s počitatelností podstatných jmen, především potravin a nápojů, a odvodili ze zkušenosti, že se nápoje a potraviny často vyskytují v obalech.


Následovala hodina, na které žáci shlédli video na you tube packages of food and drinks. (Trochu jsme si museli objasňovat rozdíly v americké a britské výslovnosti některých slov a také odlišnou slovní zásobu  A CAN a A TIN. Žáci tyto rozdíly přijali bez obtíží.) Z videa nám vyplynula vazby druhého pádu z příkladů  na videu  A BOX OF, A BAG OF, … a s touto znalostí žáci přistoupili k tvorbě vlastního slovníčku za využití iPadů. Každý žák si na svém iPadu pomocí aplikace BaiBoard vytvořil vlastní obrázkový slovník potravin a nápojů v obalech. Následně je žáci sdíleli s učitelem v jednom iPadu pomocí AirDrop aplikace, odtud byly výsledky prací žáků umístěny na stránkách školy. Ukázky některých slovníků jsou k nahlédnutí - ukázka 1, ukázka 2.


Znalosti aplikace BaiBoard z minulé hodiny jsme využili pro vytvoření nákupního seznamu pro danou příležitost. Nejprve se žáci podle vlastní volby rozdělili do tříčlenných skupin. Nerozdělovali se podle rolí, pro následnou práci bylo přínosnější nechat skupiny na volbě žáků, s podmínkou, že v každé musí být alespoň někdo trochu znalý ICT nástrojů. Pro některé žáky to byla naprosto první příležitost s ICT nástroji a naučili se mnoho od zdatnějších spolužáků. Skupiny si následně vylosovaly téma nákupu, tedy pro jakou příležitost mají vytvořit nákupní seznam. Témata byla: a picnic, a party, a dish (dinner), a cake, a day trip to a countryside. Každá skupina pracovala s jedním iPadem, ve kterém si žáci vytvořili seznam pro nákup položek, které chtěli nakoupit.  


Nejakčnější a organizačně nejnáročnější hodina se odehrála v místním obchodě v Planá nad Lužnicí, kde žáci nakupovali podle svých seznamů. Ve skutečnosti pouze umisťovali potřebné položky do nákupních vozíků a popisovali své nakupování. Podle instrukcí a praktické ukázky před samotným nakupováním se žáci seznámili s možnostmi focení a natáčení krátkých videí pomocí fotoaparátu v iPadu. Každá skupina měla ten, ve kterém měla uložený svůj nákupní seznam. Všechny fotky a videa byly pořízené za běžného provozu v obchodě.


V  závěrečné hodině skupiny objevily možnosti aplikace iMovie, díky které se všem zdárně podařilo sestříhat a ozvučit svá video o nakupování. Hotová videa následně sdílely skupiny s učitelem v jednom s iPadů opět pomocí AirDrop aplikace. Výsledná videa jsou ke shlédnutí na stránkách naší školy. Zde je ukázka jednoho z videí.


Společně jsme si práci velmi užili, mnoho jsme se naučili a poučili se pro příště. Máme toho ještě mnoho co vylepšovat, ale považujeme za velký úspěch, že se nám první pokus o využití iPadů ve výuce takto vyvedl. Na závěr je zde odkaz na you tube, kde jsou sestříhaná všechna natočená videa o nakupování pohromadě.


Romana Němečková

ZŠ Planá nad Lužnicí

 

Pohádková fyzika aneb Kterým směrem udělají bác?

ZŠ Dr. E. Beneše

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuková hodina, která vznikla v rámci evropského projektu Creative classrooms, jehož ho se naše škola účastní. V tomto projektu vznikají výukové hodiny vytvořené podle tzv. scénářů. Scénáře jsou čtyři (Flipped classroom, Personalisation, Collaboration a Content creation). Česká republika se zabývá scénářem Personalisation. Jednotlivé scénáře je možno prohlédnout si zde.

Tato výuková hodina je určena pro fyziku v sedmém ročníku, kde se žáci zabývají skládáním sil. Z předchozích hodin vědí, jak se síla značí, jak se znázorňuje a jaká je její jednotka. Během této hodiny žáci určí graficky a početně velikost a směr výslednice sil stejného směru, spolupracují ve skupině, rozhodnou o způsobu, jak vysvětlit danou látku spolužákům, vysvětlí spolužákovi danou látkou a vytvoří zápis na svůj blog. Hodina kopíruje model EUR.

A co se během hodiny dělo?

Před samotnou hodinou jsem žákům připravila pohádku O veliké řepě ve čtyřech verzích – jako prózu, anebo verše ke čtení a jako prózu, anebo verše k poslechu. Využila jsme sdílených Google dokumentů pro četbu a nahrávky k poslechu jsem vytvořila v aplikaci Audioboo. Umístila jsem je na web do webové verze uvedené aplikace (audioboo.fm) a sdílela odkazem. Žáci si sami zvolili, zda si pohádku chtějí přečíst nebo poslechnout a zda raději prózu či báseň.

Pak jsme si položili otázku, co má tahle pohádka společného s fyzikou. Žáci své nápady zapisovali na nástěnku připravenou v aplikaci Linoit (také existuje webová verze linoit.com). Pomocí projektoru jsme nástěnku promítli a společně si prošli nápady. Tím skončila fáze evokace.

Pak se žáci rozdělili do dvou skupin podle toho, jestli rádi počítají, ti vytvořili skupinu Počtářů, nebo rádi kreslí. Z nich se stali Grafici. Bylo důležité, aby obě skupiny byly stejně velké. Společně ve svých skupinách hledali odpověď na otázku, jak velkou silou vlastně řepu vytáhli a jakým směrem spadli. Pro každou skupinu jsem před hodinou připravila v aplikaci Explain everything krátké výukové video, které vysvětlovalo, jak se početně, resp. graficky skládají síly působící stejným směrem. Žáci si otevřeli nějaký poznámkový blok, do kterého se dá i vkládat text i psát/kreslit přímo rukou. K dispozici měli například Memo nebo ePaper. Domlouvali se ve svých skupinách co a jak z toho, co se dozvěděli, druhou skupinu naučí. Poznámky si dělali do vybrané poznámkovací aplikace. Tohle trvalo déle, než jsem chtěla, protože žáci s těmito aplikacemi ještě nepracovali a chvilku jim trvalo, než zjistili, jak s nimi zacházet. Pak si utvořili dvojice Počtář-Grafik a navzájem si vysvětlili, co se nového dozvěděli. Pokračovali ve svých zápiscích, kam si zapisovali informace od spolužáka. Hotové poznámky si poslali na svůj email, aby je měli kdykoli k dispozici. Tohle byla fáze Uvědomění si a metoda zde použitá se nazývá skládankové učení.

Poslední fáze (reflexe) z časových důvodů musela proběhnout doma, jako domácí úkol. Žáci se snažili převyprávět pohádku tak, jak by ji mohl vyprávět fyzik. Pohádku vložili na svůj blog (letos vytváříme blogy na weebly.com). Měli také poprosit rodiče o krátký komentář.

Potřebné odkazy byly umístěny na nástěnku blendspace.com.

Fotografie z hodiny zde